fbpx

Avís Legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en la Directiva 2000/31 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny , relativa a determinats aspectes dels serveis de la societat de la Informació, s’informa a l’usuari que aquesta és la pàgina web corporativa de LOST & FOUND BCN, les dades identificatives s’extractan a continuació: LOST & FOUND BCN.

DOMICILI: Finca LOST & FOUND BCN, Carrer Carretes 47 baixos de Barcelona CP 08001, Espanya. Correu electrònic: info@lostandfoundbcn.com

1. Àmbit.
Les presents condicions generals regulen l’accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per LOST & FOUND BCN. (En endavant, LOST & FOUND BCN), localitzat en la direcció http://landfmarket.com/ (en endavant, el lloc web).

2. Usuaris.
La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix atribueix la condició d’usuari i l’acceptació sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals així com aquelles altra particulars que, si escau, regeixin la utilització del Lloc Web o dels serveis vinculats al mateix.

Si l’usuari decideix no acceptar total o parcialment les presents condicions se d’accedir al lloc web i usar els seus continguts o serveis.

3. Serveis oferts.
LOST & FOUND BCN ofereix a través del lloc web els següents serveis:

Informació sobre LOST & FOUND BCN, descripció dels esdeveniments i forma de participació en els mateixos.

LOST & FOUND BCN es reserva el dret de retirar, modificar o ampliar, sense previ avís, els serveis prestats.

Llevat que una altra cosa s’indiqui, els serveis oferts per LOST & FOUND BCN, a través d’aquest lloc web tenen caràcter gratuït. No obstant això, LOST & FOUND BCN, podrà, a la seva sola voluntat deixar de prestar gratuïtament tot o part dels serveis i exigir, a partir del moment en que adopti aquesta decisió, un preu o contraprestació.

Els béns o serveis prestats a canvi d’un preu queden sotmesos a condicions particulars que prevalen sobre aquestes generals i a un procediment de contractació plenament transparent. En cas que l’usuari decideixi adquirir algun bé o servei no gratuït, rebrà complida informació de les condicions i del procediment de contractació abans de l’acceptació definitiva.

4. Obligacions de l’usuari.
Pel simple accés al lloc web o qualsevol dels seus serveis vinculats, l’usuari s’obliga a utilitzar-los de forma diligent i correcta, d’acord amb les presents condicions i de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic, i assumeix, entre d’altres, les següents obligacions:

– No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, o per recollir o emmagatzemar dades personals.

– Abstenir-se de suprimir els signes identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre) de LOST & FOUND BCN, de les societats del Grup d’empreses a què pertany o dels tercers, que figurin en el Lloc Web i en cada un els diversos serveis oferts a través d’ell.

– Així mateix, l’usuari s’haurà d’abstenir d’eludir o manipular qualsevol dispositius tècnics establerts per LOST & FOUND BCN, o per tercers, ja sigui en el Lloc Web, en qualsevol dels serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix , per a la protecció dels seus drets.

– No fer servir ni aplicar recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts o serveis del lloc web.

– No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web oa través de qualsevol dels serveis vinculats al mateix cap programa d’ordinador, dada, virus, codi i en general, abstenir-se de dur a terme actuacions que, de qualsevol forma, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o perjudicar el lloc web, els equips, sistemes, xarxes, programes, dades o informacions de LOST & FOUND BCN., dels seus proveïdors, de qualsevol usuari o, en general, de qualsevol tercer, o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web o dels serveis a ell vinculats.

– Respondre dels danys i perjudicis que poguessin patir LOST & FOUND BCN, els seus treballadors, proveïdors, clients, altres usuaris i tercers en general, com a conseqüència de l’incompliment de les presents condicions o de les particulars que siguin aplicables als serveis vinculats al lloc web , obligant-se a mantenir indemne a LOST & FOUND BCN, treballadors, clients i proveïdors enfront de qualsevol reclamació, demanda o sanció que pogués ser formulada o imposada com a conseqüència directa o indirecta de l’esmentat